Firma: Karma Slovakia s r.o.
so sídlom: Kráľovská 796/43 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Zapísaná: V Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23508/T

Zastúpená: Ing. Zdeněk Barták, konateľ spoločnosti
Telefón: 00421 321 610 550
E-mail: bartak@karma-as.cz

IČ DPH: SK2020266996
IČO: 35 722 355

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. Košice, číslo účtu: 4013523298/7500
IBAN: SK95 7500 0000 0040 1352 3298
BIC (SWIFT): CEKOSKBX